محمدرضا سخایی : وب مهراز - جامعه برنامه نویسی ایران

محمدرضا سخایی

برنامه نویسی ... (++for ( i = 0 ; i < infinite ; i } ;( "cout(" i love you ; ++i {