مصطفی .س : وب مهراز - جامعه برنامه نویسی ایران

مصطفی .س

CSS-HTML-JavaScript-jQuery Wordpress-..... PHP-MySQL, WebServices,Google API, Hacking :), Network شاید یه روزی برنامه نویس بشم.