مونا سليقه : وب مهراز - جامعه برنامه نویسی ایران

مونا سليقه

ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ تکنوﻟﻮژي وب: ﻣﺴﻠﻂ در ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي اﻧﻮاع ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻬﺎي وب از ﺟﻤﻠﻪ ,Ajax, CSS XHTML, JavaScript ، jquery و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ زﺑﺎﻧﻬﺎي ﺳﺮور ﺳﺎﻳﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ASP (Classic) & PHP ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي Web Applicationﻫﺎ و CMSﻫﺎ ﻣﺴﻠﻂ در ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺳﺮوﻳﺴﻬﺎي ﺗﺤﺖ وب (Web Services) ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻬﺎي Net. و XML آﺷﻨﺎ ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺧﺮﻳﺪ آﻧﻼﻳﻦ و ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي ﺳﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﺪﻫﺎي PayPal ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ: ﻣﺠﺮب در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ #C ﺑﻪ روش OOP ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از UML و آﺷﻨﺎ ﺑﺎ ASP.Net MVC ، PHP ، vb ، wpf ، wcf ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻪ ﻣﺪل ﺳﺎزي اﻃﻼﻋﺎت، ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ: ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ راﺑﻄﻪ اي Oracle, MySQL , MS SQL Server ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي در ﻛﺎر ﺗﺠﺮﺑﻪ Programmer - Developer ﻋﻼﺋﻖ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ اي: ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻧﺮم اﻓﺰاري ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻧﺮم اﻓﺰاري ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ روي ﻣﺘﺪوﻟﻮژي ﻧﻮﻳﻦ در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ در Net Framework. ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﺤﺖ وب

مقالات

12