علیرضا احمدی بابلانی : وب مهراز - جامعه برنامه نویسی ایران

چگونه میتوان فضای خالی میان دو عنصر inline-block را حذف کرد ؟

کد html :
<div>
  <span> element 1 </span>
  <span> element 2 </span>
</div>

کد css :
span
{
  display:inline-block;
  width:100px;
}
اما در هنگام نمایش فضایی بین دو span  وجود دارد. چگونه باید این فضا را از بین ببرم؟

پاســخ ها

7a1ba23bee0c433abe47664d2a9fa3c3
ایمان نکونام : بنده دو روش برای این کار می تونم به شما پیشنهاد بدم :

روش اول : با استفاده از کد های html :
در html صفحه بین دو عنصر span را با    کامنت گذاری بپوشانید تا فضای خالی  از بین برود
به این شکل :
<div><!--
  --><span> element 1 </span><!--
  --><span> element 2 </span><!--
--></div> 

روش دوم : با استفاده از کد های css :
شما باید font-size عنصر parent یا همان div را برابر صفر قرار دهید
با این کار فضای بین دو span از بین می رود
کد css :
div
{
  font-size:0;
}
span
{
  display:inline-block;
  font-size:12px;
  width:100px;
}

دوشنبه 11 اسفند 1393 ساعت : 1 : 10
تعداد بازدید : 563
ارسال به دوستان

ارسال