رضا صالحی : وب مهراز - جامعه برنامه نویسی ایران

تفاوت میان === و == در javascript چیست ؟

تفاوت میان === و == در javascript  چیست ؟ همچنین تفاوت میان =! و ==!  چه می باشد ؟

پاســخ ها

ce3abfe01f764655a2e12079d447676d
حامد آقاقلیزاده معز : در Javascript وقتی متغیری تعریف میشود به این شکل است .  
var  a = 2 ;
var  b = "2";
همان طور که مشاهده میکنید متغیر اول مقدار عددی 2 را دریافت میکند و متغیر دوم  رشته "2"  را مقداردهی شده است.
متغیر a  از نوع int است و متغیر b  از نوع string   
حال میخواهیم متغیر a و b را مقایسه کنیم:
if( a == b)
این شرط مقدار True بر میگرداند چرا که متغیر رشته ای تبدیل به  int میکند و سپس مقایسه را انجام میدهد یعنی نوع متغیر برایش مهم نیست ولی در
if( a === b)
نوع هم مهم است و شرط  False است.
برای True شدن هم نوع و هم مقدار دو شرط باید عینا مساوی باشد.
پنجشنبه 15 مرداد 1394 ساعت : 46 : 0
تعداد بازدید : 488
ارسال به دوستان

ارسال